+420775225373

lyradecor@lyradecor.cz

0

Záruční podmínky


Odpovědnost za vady zboží a záruka 

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti pracovníka služby PPL  s.r.o.

Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit neprodleně po jejich odhalení, tj. ihned po prvním použití výrobku a to pouze písemnou formou, např. e-mailem. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu (pokud je součástí výrobku) a následně se těmito informacemi důsledně řídit.

Je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje výrobku koncovému uživateli a to za následujících podmínek:

  • Záruka se vztahuje na poruchy a závady vzniklé v průběhu záruční doby chybou výroby nebo použitých materiálů. 
  • Výrobek byl používán v souladu s návodem k obsluze a příslušnými bezpečnostními předpisy platnými v České republice. 
  • Výrobek byl předán k provedení záruční opravy v kompletním stavu včetně příslušenství spolu s řádně vyplněným záručním listem a dokladem o koupi výrobku. 
  • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu.

V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

  • Bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy 
  • Náhradním dodáním zboží 
  • Odstoupením od smlouvy